Tours on Earth: Part 75:         
2016-10-23~10-31: Germany-Czech Republic-Austria Tour (德捷奧之旅)
Google
 
View Collection at flickr: Bill Lee:

2016-10-23 ~ 11-01: Tour of
Germany, Czech Republic,
Austria:

2016-10-23: Day 01: En route via
Taipei to Frankfurt, Germany;

2016-10-24: Day 02: Part A:
Frankfurt enroute to
Rothenburg;

2016-10-24: Day 02: Part B: tour of
Rothenburg, Germany;

2016-10-24: Day 02: Part C:
Enroute to Marianske lazne,
Czech Republic;

2016-10-24: Day 02: Part D: tour of
Marianske Lazne, Czech
Republic;

2016-10-25: Day 03: Part A: En
route to Karlovy Vary, Czech
Republic;

2016-10-25: Day 03: Part B: our of
Karlovy Vary, Czech Republic;

2016-10-25: Day 03: Part C: En
route to Prague, Czech Republic;

2016-10-25: Day 03: Part D: tour of
Prague, Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part A: tour
of Prague Castle, Czech
Republic;

2016-10-26: Day04: Part B: tour of
St. Vitus Cathedral, Prague,
Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part C: tour
of Prague Castle, Prague, Czech
Republic;

2016-10-26: Day 04: Part D:
Crusinng on Vitava River,
Prague, Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part E:
continued tour of Prague, Czech
Republic;

2016-10-28: Day 06: Part A: tour
of Salzburg, Austria;

2016-10-28: Day 06: Part B: From
Salzburg en route to Fussen,
Germany;

2016-10-28: Day 06: Part C: tour
of Fussen, Germany;

2016-10-29: Day 07: Part A: From
Fussen to tour of
Neuschwanstein Castle (New
Swanstone Castle), Germany;

2016-0-29: Day 07: Part B: From
New Swanstone Castle en route
to Titisee, Germany;

2016-10-29: Day 07: Part C: tour
of and purchasing at Titisee,
Germany;

2016-10-30: Day 08: Part A: En
route to Heidelberg, Germany;

2016-10-30: Day 08: Part B: tour of
Heidelberg, Germany;

2016-10-31: Day 09: from
Frankfurt back to Taipei
Photos Collections
View Tour Videos Below
View Tour Photos Below
Click to view all videos at
YouTube
Click to view all collections of
sets of photo albums at flickr
photos
Click to view all sets of photo
albums at  flickr photos
View Videos Playlists (All
Videos related to the Tour)
View video playlist at YouTube:  

2016-10-23 ~ 11-01: Tour of
Germany, Czech Republic,
Austria:

2016-10-23: Day 01: En route via
Taipei to Frankfurt, Germany;

2016-10-24: Day 02: Part A:
Frankfurt enroute to
Rothenburg;

2016-10-24: Day 02: Part B: tour of
Rothenburg, Germany;

2016-10-24: Day 02: Part C:
Enroute to Marianske lazne,
Czech Republic;

2016-10-24: Day 02: Part D: tour of
Marianske Lazne, Czech
Republic;

2016-10-25: Day 03: Part A: En
route to Karlovy Vary, Czech
Republic;

2016-10-25: Day 03: Part B: our of
Karlovy Vary, Czech Republic;

2016-10-25: Day 03: Part C: En
route to Prague, Czech Republic;

2016-10-25: Day 03: Part D: tour of
Prague, Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part A: tour
of Prague Castle, Czech
Republic;

2016-10-26: Day04: Part B: tour of
St. Vitus Cathedral, Prague,
Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part C: tour
of Prague Castle, Prague, Czech
Republic;

2016-10-26: Day 04: Part D:
Crusinng on Vitava River,
Prague, Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part E:
continued tour of Prague, Czech
Republic;

2016-10-28: Day 06: Part A: tour
of Salzburg, Austria;

2016-10-28: Day 06: Part B: From
Salzburg en route to Fussen,
Germany;

2016-10-28: Day 06: Part C: tour
of Fussen, Germany;

2016-10-29: Day 07: Part A: From
Fussen to tour of
Neuschwanstein Castle (New
Swanstone Castle), Germany;

2016-0-29: Day 07: Part B: From
New Swanstone Castle en route
to Titisee, Germany;

2016-10-29: Day 07: Part C: tour
of and purchasing at Titisee,
Germany;

2016-10-30: Day 08: Part A: En
route to Heidelberg, Germany;

2016-10-30: Day 08: Part B: tour of
Heidelberg, Germany;

2016-10-31: Day 09: from
Frankfurt back to Taipei
View Collection at flickr: Bill Lee:

2016-10-23 ~ 11-01: Tour of
Germany, Czech Republic,
Austria:

2016-10-23: Day 01: En route via
Taipei to Frankfurt, Germany;

2016-10-24: Day 02: Part A:
Frankfurt enroute to
Rothenburg;

2016-10-24: Day 02: Part B: tour of
Rothenburg, Germany;

2016-10-24: Day 02: Part C:
Enroute to Marianske lazne,
Czech Republic;

2016-10-24: Day 02: Part D: tour of
Marianske Lazne, Czech
Republic;

2016-10-25: Day 03: Part A: En
route to Karlovy Vary, Czech
Republic;

2016-10-25: Day 03: Part B: our of
Karlovy Vary, Czech Republic;

2016-10-25: Day 03: Part C: En
route to Prague, Czech Republic;

2016-10-25: Day 03: Part D: tour of
Prague, Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part A: tour
of Prague Castle, Czech
Republic;

2016-10-26: Day04: Part B: tour of
St. Vitus Cathedral, Prague,
Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part C: tour
of Prague Castle, Prague, Czech
Republic;

2016-10-26: Day 04: Part D:
Crusinng on Vitava River,
Prague, Czech Republic;

2016-10-26: Day 04: Part E:
continued tour of Prague, Czech
Republic;

2016-10-28: Day 06: Part A: tour
of Salzburg, Austria;

2016-10-28: Day 06: Part B: From
Salzburg en route to Fussen,
Germany;

2016-10-28: Day 06: Part C: tour
of Fussen, Germany;

2016-10-29: Day 07: Part A: From
Fussen to tour of
Neuschwanstein Castle (New
Swanstone Castle), Germany;

2016-0-29: Day 07: Part B: From
New Swanstone Castle en route
to Titisee, Germany;

2016-10-29: Day 07: Part C: tour
of and purchasing at Titisee,
Germany;

2016-10-30: Day 08: Part A: En
route to Heidelberg, Germany;

2016-10-30: Day 08: Part B: tour of
Heidelberg, Germany;

2016-10-31: Day 09: from
Frankfurt back to Taipei